Zjawisko inflacji opisane w najdrobniejszych szczegółach.

wysoka inflacja

Zjawisko, które wywołane jest przez wiele różnych czynników i działań, mające znaczący wpływ na stan gospodarki narodowej kraju. Wysoki stan inflacji stanowi poważne zagrożenie, podobnie jak zjawisko przeciwstawne – deflacja.

O inflacji słów kilka

Wysoka inflacja to długotrwałe zjawisko wzrostu poziomu cen oraz utraty wartości pieniądza. Czynniki przyczyniające się do powstania tego zjawiska nie pojawiają się nagle, podobnie jak sama inflacja. Wzrost cen następuje stopniowo w równomiernym tempie, dzięki czemu rząd i inne instytucje mogą jej przeciwdziałać. Miarą zmiany poziomu cen są indeksy konsumpcyjne, w których zakres wchodzą ceny hurtowe towarów, a więc ceny podczas nabywania ich przez konsumentów oraz ceny fabryczne, czyli na etapie ich produkcji.

Okazuje się, że o ile wysoki poziom inflacji jest niebezpieczny dla gospodarski, to jego lekko podniesiony doskonale ją napędza.

Przyczyny inflacji

Powstanie inflacji poprzedzone jest działaniami i sytuacjami o charakterze długofalowym. Wielu ekspertów upatruje sobie przyczynę tego zjawiska we wzroście ceny ropy naftowej. Ma to związek z podwyżkami paliw, co odbija się na wielu gałęziach gospodarki, w której wymagany jest transport produktów. Nie bez znaczenia jest również polityka pieniężna prowadzona przez rząd i bank centralny. Wzrostowi cen towarów i usług sprzyjają także nadmierne akcje kredytowe banku, w wyniku których inwestuje się więcej pieniędzy, przez co mniej pozostaje w depozytach, a także szybszy wzrost płac w stosunku do wydajności pracy oraz sytuacja, w której wydatki rządowe przewyższają wpływy.

Jak nie inflacja, to deflacja!

Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest deflacja, czyli wzrost cen oraz wzmocnienie wartości pieniądza. Sytuacja taka brzmi bardzo optymistycznie, jednak w rzeczywistości może mieć negatywne dla gospodarki skutki. O ile deflacja nie utrzymuje się zbyt długo, nie stanowi dużego zagrożenia. Problem pojawia się, kiedy taki stan trwa od jakiegoś czasu, ponieważ zaczyna sprawiać, że spada opłacalność produkcji.